مشخصات بازیکن
-Saeed :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.86.249 :آیپی
STEAM_1:1:831080 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۲۱:۴۶:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۲۱:۴۶:۲۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن