مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.139.149 :آیپی
STEAM_1:0:459158839 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۲۳:۴۱:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰۳:۴۱:۵۰ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن