مشخصات بازیکن
? EBI is Real :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.66.226.93 :آیپی
STEAM_1:1:421167476 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰۱:۱۱:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰۱:۴۱:۳۹ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن