مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.160.240.158 :آیپی
STEAM_1:0:459167912 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
General cheating/exploits :دلیل بن شدن
Reza :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰۳:۰۳:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۳:۰۳:۰۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن