مشخصات بازیکن
---- DetRoL ---- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.209.20.11 :آیپی
STEAM_1:1:454638540 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۲:۴۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۰:۴۲:۴۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن