مشخصات بازیکن
t.C- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.183.64 :آیپی
STEAM_1:1:113551605 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۵:۵۷:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۵:۵۷:۰۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن