مشخصات بازیکن
Unknown :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.53.32.156 :آیپی
STEAM_1:0:459193962 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۷:۳۱:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۷:۳۱:۲۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن