مشخصات بازیکن
MojDark :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.119.217.22 :آیپی
STEAM_1:0:168607894 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۰:۵۷:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۰:۵۷:۲۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن