مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:458443817 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۵:۲۱:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۶:۲۱:۴۶ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن