مشخصات بازیکن
???????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.164.22 :آیپی
STEAM_1:1:439928120 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
hmmmmmmm :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۷:۰۷:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۷:۰۷:۵۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن