مشخصات بازیکن
VENOM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.74.255.55 :آیپی
STEAM_1:1:456969102 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۲۱:۱۵:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۲۱:۱۵:۱۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن