مشخصات بازیکن
BM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.217.160.219 :آیپی
STEAM_1:1:456307699 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۰:۳۰:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۰:۳۰:۲۶ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن