مشخصات بازیکن
amin :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.114.202.249 :آیپی
STEAM_1:0:66884506 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳:۲۵:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳:۲۵:۲۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن