مشخصات بازیکن
+*BiG BoSs*+ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.250.106.17 :آیپی
STEAM_1:0:243404837 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳:۴۸:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳:۴۸:۲۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن