مشخصات بازیکن
2001jakobmartian :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.112.213.99 :آیپی
STEAM_1:0:423696364 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۴۰:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۹:۴۰:۵۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن