مشخصات بازیکن
Shiraz bax :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.213.104.129 :آیپی
STEAM_1:0:456131856 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۵۹:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۹:۵۹:۲۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن