مشخصات بازیکن
"SL0W" :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.237.65.78 :آیپی
STEAM_1:0:202865819 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳:۴۶:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۷:۴۶:۱۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن