مشخصات بازیکن
malwari ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.193.19.216 :آیپی
STEAM_1:1:458624092 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۶:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۶:۱۶:۲۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن