مشخصات بازیکن
???? ?????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.207.5.73 :آیپی
STEAM_1:1:220537040 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۸:۵۸:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۸:۵۸:۰۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن