مشخصات بازیکن
?????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
83.123.190.87 :آیپی
STEAM_1:0:457922370 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۰۸:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۰۸:۳۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن