مشخصات بازیکن
HYPERBRUH :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.232.62.19 :آیپی
STEAM_1:0:460409187 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۱۷:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۱۷:۵۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن