مشخصات بازیکن
mc_oguz_ccc_ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.207.57.77 :آیپی
STEAM_1:0:460278730 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۱۸:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۱۸:۱۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن