مشخصات بازیکن
????????????*-* #Suicide :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.128.147 :آیپی
STEAM_1:1:453430417 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۸:۵۳:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۹:۵۳:۴۳ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن