مشخصات بازیکن
BogayMan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.211.115.12 :آیپی
STEAM_1:0:459770553 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۲۰:۱۷:۳۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۲۰:۱۷:۳۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن