مشخصات بازیکن
ScreaMy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.116.176.136 :آیپی
STEAM_1:1:440579523 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۲۰:۲۰:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۰:۲۰:۲۱ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن