مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.124.38.91 :آیپی
STEAM_1:0:455861967 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۲۳:۲۷:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۲۳:۲۷:۲۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن