مشخصات بازیکن
jalal :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.234.200.225 :آیپی
STEAM_1:0:218493052 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۴:۲۰:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۸:۲۰:۲۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن