مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.119.76.6 :آیپی
STEAM_0:0:460381426 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۱:۳۶:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۱:۳۶:۴۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن