مشخصات بازیکن
Mentally Retarded :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Georgia(GE) :کشور / منطقه
212.58.103.113 :آیپی
STEAM_1:0:459929962 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۱:۳۷:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۱:۳۷:۱۶ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن