مشخصات بازیکن
B's Ava :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.63.27 :آیپی
STEAM_1:0:442639934 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۱:۴۶:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۱:۴۶:۲۶ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن