مشخصات بازیکن
S- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.35.141 :آیپی
STEAM_1:0:68092481 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳:۱۱:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۷:۱۱:۱۴ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن