مشخصات بازیکن
Ez Feshar | t.me/EzFeshar :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.142.248 :آیپی
STEAM_1:0:460486009 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۷:۰۷:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۷:۰۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن