مشخصات بازیکن
havij ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.91.226 :آیپی
STEAM_1:1:184269544 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۸:۰۱:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۸:۰۱:۵۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن