مشخصات بازیکن
zerone :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.53.45.250 :آیپی
STEAM_1:1:451797152 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۲۲:۴۵:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۲:۴۵:۵۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن