مشخصات بازیکن
AMU_ebrahim :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.250.57.184 :آیپی
STEAM_1:1:460514348 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۲۳:۲۰:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۳:۲۰:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن