مشخصات بازیکن
Exalted :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.55.184 :آیپی
STEAM_1:0:425533925 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰۱:۱۶:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰۲:۱۶:۲۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن