مشخصات بازیکن
S- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.35.141 :آیپی
STEAM_1:0:68092481 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۴:۱۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۴:۱۶:۲۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن