مشخصات بازیکن
silvana.player5 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.222.156 :آیپی
STEAM_1:0:423118998 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۴:۳۲:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۵:۳۲:۱۶ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن