مشخصات بازیکن
The Suspect #EZ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.4.67 :آیپی
STEAM_1:1:446182142 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۴:۴۳:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۴:۴۳:۰۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن