مشخصات بازیکن
PANIC :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.125.109.246 :آیپی
STEAM_1:1:95259258 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۵:۱۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۵:۱۶:۲۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن