مشخصات بازیکن
HoGo :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.240.183 :آیپی
STEAM_1:1:460220993 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۱:۲۸:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۲۱:۲۸:۲۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن