مشخصات بازیکن
?The Suspect :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Turkey(TR) :کشور / منطقه
31.145.217.55 :آیپی
STEAM_1:1:452367636 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۰:۲۰:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۰:۲۰:۵۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن