مشخصات بازیکن
Sni?????PeR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.119.72.12 :آیپی
STEAM_1:0:152523690 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۰:۳۲:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۰:۳۲:۲۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن