مشخصات بازیکن
_!!!_(O.x)_!!!_ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.35.111 :آیپی
STEAM_1:1:160313327 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۰:۵۹:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۰:۵۹:۱۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن