مشخصات بازیکن
jalal :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.234.200.225 :آیپی
STEAM_1:0:218493052 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Valkyrie :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۳:۱۱:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۱:۰۱:۴۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن