مشخصات بازیکن
blackstorm.m38 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.126.137.107 :آیپی
STEAM_1:1:460163702 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۵:۲۱:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۵:۲۱:۳۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن