مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:179285260 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Admin disrepect :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۸:۲۷:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۹:۲۷:۴۶ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن