مشخصات بازیکن
bad name :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_0:1:458922569 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Inappropriate Name :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
:سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۸:۱۱:۱۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن