مشخصات بازیکن
hhp.se7en :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.138.185 :آیپی
STEAM_1:1:173850981 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۵:۳۲:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳:۲۲:۱۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن