مشخصات بازیکن
Gandolf$$$ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
69.194.84.123 :آیپی
STEAM_1:1:456307699 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۲۱:۳۸:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۱:۳۸:۲۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن